Regulamin

Regulamin
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mchawie§1. Zadania i nazwa

1. Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest : zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie turystyki mi krajoznawstwa jako aktywnych form wypoczynku, przekazywanie informacji turystycznej o regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych, integracja dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich umiejętności współżycia w grupie.
2. Nazwa schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mchawie
Mchawa 37
38-606 Baligród

§2. Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
2. Realizacja regulaminu powinna przyczynić się do stworzenia życzliwej atmosfery, wzajemnego zrozumienia i poszanowania.
3. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.
4. Z noclegu w Schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
5. W razie ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo do zakwaterowania w Schronisku, mają osoby wymienione w pkt. 3.

§3. Organizacja schroniska

1. Schronisko jest placówką całoroczną.
2. Schronisko dysponuje 90 miejscami noclegowymi.
3. Organem prowadzącym schronisko jest Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Mchawie
4. Organem sprawujący nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.


§4. System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku.

1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup zorganizowanych) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.
2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.
3. Rezerwację miejsc w schronisku można dokonać: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.
4. Przebywający do schroniska wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska oraz regulują należne opłaty według cennika obowiązującego w schronisku.
5. Rezerwacja grup zorganizowanych (powyżej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego w terminie przynajmniej na jeden miesiąc przed przybyciem do schroniska. Rezerwacja ta powinna mieć formę pisemną i zawierać następujące dane: nazwę i adres zleceniodawcy, liczbę uczestników i ich płeć, czas przybycia do placówki wraz z podaniem szacunkowej godziny oraz czasu pobytu w schronisku, ewentualnie także innych życzeń (dotyczy to szczególnie grup zorganizowanych).
6. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 10 dni), kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 25 % należności na konto schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn, uznanych przez Dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów.
7. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 7 dni przed przybyciem grupy do schroniska Dyrektor schroniska może anulować rezerwację.
8. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
9. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści indywidualni, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
10. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

§5. Zakwaterowanie

1. Doba w schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 następnego dnia.
2. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się od godz. 17:00 do 21:00 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
3. Przy kwaterowaniu gości :
a) wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione przez dyrektora schroniska),
b) w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu,
c) pobiera należność za pobyt i wystawia rachunek; przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia przysługujące zniżki (zgodnie z cennikiem)  
5. Dzieci i młodzież płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w osobnych pomieszczeniach.
6. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
7. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami grupy. W przeciwnym wypadku grupa może nie zostać przyjęta do schroniska.
8. W recepcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego znajduje się statut, cennik opłat za usługi, regulamin wewnętrzny, książka życzeń i zażaleń, mapy i foldery okolic oraz zestaw informacji o lokalnej ofercie gastronomicznej, połączeniach autobusowych itd.

§6. Wykwaterowanie

1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:
a) zgłosić ten fakt w recepcji,
b) pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
c) zdać pościel na portierni (w przypadku pobrania), złożyć koce, kołdry, itp.,
d) zdać klucz,
2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, jadalni i kuchni, zdać wszystkie klucze.
3. Portier – recepcjonista sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zdane w należytym stanie.
4. Goście Schroniska opuszczając pokój mogą zostawić swój bagaż do przechowania w schronisku do godz. 21:00 tego samego dnia bez dodatkowej opłaty.

§7. Odpowiedzialność schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze

1. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy.
2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska, chyba że zostaną zdeponowane u dyrektora schroniska.

§8. Prawa osób przebywających w schronisku

1. Dzieci i młodzież oraz turyści indywidualni mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu wszystkich kryteriów przedstawionych w paragrafie 4 i 5.
2. Osoby przebywające w schronisku mają prawo korzystać z bazy schroniska tj.:
• Świetlicy,
• Boiska i sprzętu sportowego;
• Jadalni i kuchni
• Informatorów turystycznych, map, folderów.

§9. Obowiązki osób przebywających w schronisku

1. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem schroniska i jego przestrzeganiem.
2. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje w schronisku cisza nocna.
3. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą i zgodą Dyrektora Schroniska.
4. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym tj. kuchnio-jadalniach samoobsługowych. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.
5. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać w recepcji.
6. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
7. W schronisku zabrania się:
a) uprawiania gier hazardowych,
b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,
c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
d) palenia tytoniu.
e) używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne, farelki itp.
8. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
9. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
10. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

§10. Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu schroniska i praw przebywających w schronisku

1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego należy zgłaszać obsłudze, która określa, w porozumieniu z Dyrektorem wysokość odszkodowania.
2. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor schroniska lub wyznaczony przez niego pracownik, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu w schronisku, a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły, uczelni, organizacji, biura turystycznego.
3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze schroniska, mają prawo złożenia skargi do organu prowadzącego schronisko za pośrednictwem Dyrektora schroniska.

§11. Postanowienia końcowe

1. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w placówce, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika placówki.